Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

2 kwietnia 2015

Opodatkowanie nagrody otrzymanej przez wspólnotę mieszkaniową

228

Czy prawidłowe jest działanie Wspólnoty mieszkaniowej, polegające na opodatkowaniu dochodu osiągniętego ze źródeł niedotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi (np. nagrody w konkursie), tzn. w sytuacji gdy nie zostały spełnione warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego korzystać będą dochody spełniające dwa warunki, a mianowicie

  • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

  • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Z powyższego wynika, że źródłem przychodu podlegającego zwolnieniu jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Pomimo, iż istnieją interpretacje indywidualne, które do przychodów z gospodarki tymi zasobami zaliczają otrzymane przez wspólnotę nagrody, to przy kwalifikowaniu takich przychodów do gospodarki zasobami zaleca się szczególną ostrożność, a przede wszystkim staranne wykazanie związku pomiędzy uzyskanym przychodem a jego źródłem, którym musi być gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

UZASADNIENIE

Działalność prowadzona przez wspólnotę mieszkaniową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy, dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty. Dochodem w myśl ust. 2 powyższego artykułu, z zastrzeżeniem art. 10 art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Natomiast zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop podlegają dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Z analizy powyższej normy prawnych wynika, iż warunkiem zastosowania w/w zwolnienia jest aby koszty ponoszone przez Spółdzielnię i źródło, z którego pochodzą środki na sfinansowanie tych kosztów, było związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Dlatego też niezbędne jest dla celów podatkowych, wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem zasobów mieszkaniowych oraz gospodarki tymi zasobami. Ministerstwo Finansów pismem z dnia 22 grudnia 2006 nr DD6-8213-438/WK/06/339/391 (opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 1 z 2007, s. 19) w związku z nowelizacją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, dla prawidłowego stosowania tego przepisu zdefiniowało użyte w nim określenia: zasoby mieszkaniowe i gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty. Opłaty te (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie (koszty) lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji). Wynika to z ustaw, na podstawie których funkcjonują podmioty zajmujące się gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia zasoby mieszkaniowe, użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzeniawchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Biorąc to pod uwagę, przez zasoby mieszkaniowe, o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej, należy rozumieć:

1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności:

- dźwigi osobowe i towarowe,

- aparaty do wymiany ciepła,

- kotłownie i hydrofornie wbudowane,

- klatki schodowe,

- strychy, piwnice, komórki,

- garaże,

2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

- budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,

- kotłownie i hydrofornie wolno stojące,

- osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:

- zbiorniki - doły gnilne, szamba,

- rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

- sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,

- budowle inżynieryjne (studnie itp.),

- budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

- inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, wskazał Minister Finansó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.