Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

4 sierpnia 2014

Opodatkowanie kosztów podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym

209

Środki finansowe otrzymane od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sfinansowanie kosztów podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku badawczym nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 16a oraz 39- 40 updof.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2014 roku nr IBPBII/1/415-221/14/BJ

Sytuacja Podatnika

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Uniwersytetu środki finansowe przeznaczone na finansowanie w latach 2014-2015 uczestnictwa Wnioskodawcy w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem finansowania jest pobyt (tj. koszt podróży oraz koszt utrzymania) zagraniczny Wnioskodawcy i członków jego rodziny w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., obejmującego udział w badaniach naukowych na Uniwersytecie O. w Wielkiej Brytanii. Po dokonaniu potrącenia zaliczki na podatek dochodowy Uniwersytet przekaże całość otrzymanych środków uczestnikowi programu (Wnioskodawcy).

Rektor Uniwersytetu udzielił Wnioskodawcy urlopu szkoleniowego bezpłatnego. Wnioskodawca nie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą niż Uniwersytet. 

Czy za rok podatkowy 2014, a następnie 2015 Wnioskodawca może korzystać z następującego sposobu rozliczenia przedmiotowych środków finansowych:

  1. Środki finansowe przeznaczone na koszty podróży pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem realizacji zadania całkowicie zwolnić z opodatkowania?

  2. Do środków finansowych przeznaczonych na koszty pobytu zastosować zwolnienie przedmiotowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  3. Całość środków finansowych zwolnić z opodatkowania w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 39 lub art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach .

Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odbycie przez pracownika podróży służbowej. W takim przypadku zwolnienie dotyczy diet i innych należności za cały czas podróży służbowej pracownika.

Zgodnie z Kodeksem Pracy przyjmuje się, że podróż służbowa odbywa sie na podstawie polecenia pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. 

Zgodnie z celem i zasadami uczestnictwa w programie wyjazd za granicę uczestnika programu nie jest tożsamy z odbyciem podróży służbowej pracownika.

Dodatkowo przekazane uczestnikowi programu środki nie są środkami pracodawcy, ani nie są wypłacane w ramach stosunku pracy, a pracodawca jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu środków finansowych Zatem do otrzymywanych przez Wnioskodawcę w ramach programu środków finansowych nie znajduje zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Z kolei, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.