Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

1 grudnia 2014

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym

218

W przypadku, gdy podatnik nie świadczy w ramach stosunku pracy żadnych usług, które chociażby częściowo odpowiadały czynnościom wykonywanym w ramach działalności gospodarczej, wówczas ma on prawo do opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19%.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2014 roku nr IPTPB1/415-369/14-2/AG.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca posiada uprawnienia radcy prawnego i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności prawniczej 69.10.Z oraz działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego 69.20.Z. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. korzysta z opodatkowania według stawki liniowej.

Od stycznia 2014 r. Wnioskodawca pozostaje w stosunku pracy z Uczelnią Nauk Społecznych w charakterze nauczyciela akademickiego (adiunkta). Dodatkowo pełni funkcję rektora uczelni. Z tego tytułu podatnik rozlicza się z podatku na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Począwszy od października 2014 r., podatnik zamierza rozpocząć świadczenie na rzecz Uczelni Nauk Społecznych usług jako przedsiębiorca, w zakresie doradztwa podatkowego, usług rachunkowo-księgowych i służby BHP.

Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jako przedsiębiorca, będzie mógł nadal rozliczać się z podatku dochodowego na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stawki liniowej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Według art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.