Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 17)

5 września 2014

Opodatkowanie dochodów szkoły przeznaczonych na adaptację pomieszczeń do działalności edukacyjnej

202

Wydatki na dostosowanie pomieszczeń parafii na potrzeby szkoły nie korzystają z prawa o zwolnienia. Ze zwolnienia takiego mogą skorzystać dochody przeznaczone na zakup środków trwałych.

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 r. nr IBPBI/2/423-235/14/BG

Sytuacja Podatnika

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od 2008 r. prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum. Od momentu powstania szkoły usługi edukacyjne są jedynym przedmiotem działalności Spółki. Szkoła prowadzi swą działalność w budynku należącym do Parafii. Dochody Spółki przeznaczane są wyłącznie na cele szkoły.

Finansowane są z nich inwestycje w obce środki trwałe polegające na adaptacji budynku i sal znajdujących się w budynku należącym do parafii na potrzeby szkoły (koszty związane z nimi ujmowane są jako inwestycje w obcych środkach trwałych i podlegają amortyzacji)

Spółka amortyzuje środki trwałe, natomiast nie pomniejsza podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na ich zakup. Czy dochody Spółki z tytułu prowadzenia szkoły wydatkowane na adaptację pomieszczeń na potrzeby prowadzonej przez szkołę działalności edukacyjnej, stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 45 w powiązaniu z art. 17 ust. 8 pkt 1 ww. Ustawy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, wolne od podatku są dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8 updop. Stosownie do przepisów art. 17 ust. 8 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

  1. zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły,

  2. organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

Zaznaczyć należy, iż w myśl postanowień art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie o którym mowa w ust....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.