Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

17 czerwca 2015

Opodatkowanie dochodów otrzymanych od pracodawcy który uzyskał je od organizacji międzynarodowych

202

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy nie jest osoba fizyczna, której zlecono wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym programem, lecz podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. Stąd osoba fizyczna wykonująca daną czynność nie może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2015 roku nr DD3.8222.2.177.2015.OBQ zmieniająca interpretację indywidualną z dnia 17 maja 2010 roku nr IBPB II/1/415-173/10/HK wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakład, który otrzymał środki pomocowe od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu w ramach Programu Leonardo da Vinci. W 2008 r. Wnioskodawczyni przebywała, jako opiekun na praktykach uczniowskich w ramach powyższego programu, które odbywały się we Włoszech. Zgodnie z umową zawartą przez zakład pracy z Agencją ze środków pomocowych finansowane były koszty utrzymania uczniów oraz opiekunów. Przed wyjazdem do Włoch zakład pracy wypłacił Wnioskodawczyni środki pieniężne przewidziane dla utrzymania opiekuna we Włoszech. Od wypłaconej kwoty zakład pracy pobrał podatek dochodowy.

Środki jakie otrzymał zakład pracy pochodzą z programu Leonardo da Vinci, których dysponentem jest Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu i ona dokonała fizycznego przelewu środków pieniężnych na rachunek zakładu pracy. Następnie zgodnie z umową zakład pracy wypłacił Wnioskodawczyni pieniądze przyznane przez Agencję na pokrycie kosztów utrzymania opiekuna uczniów, którzy uczestniczyli w stażu. Umowa została zawarta między pracodawcą a Agencją. Nie może zatem być mowy o żadnych podwykonawcach. Środki zostały przyznane bezpośrednio pracodawcy - który prowadzi szkołę - na utrzymanie młodzieży podczas stażu oraz dla opiekuna sprawującego nadzór.

Czy otrzymane pieniądze (wynagrodzenie) w przedstawionym stanie faktycznym podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.