Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE , BUDOWNICTWO

1 grudnia 2017

Odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania robót budowlanych

212

Odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania słupów betonowych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca w dniu 10 marca 2015 roku jako podwykonawca zawarł umowę z Sp. z o.o. jako wykonawcą w przedmiocie kompleksowego wykonania fundamentów słupów rurowych wraz z uziemieniem w ramach inwestycji. Generalnym Wykonawcą całej ww. inwestycji była spółka S.A., natomiast inwestorem był Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wnioskodawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy był zobowiązany do dostarczenia odpowiednich materiałów, w tym również betonu. Wnioskodawca zamówił beton zwykły C25/30, który został opatrzony Krajową Deklaracją Zgodności, odpowiadającą specyfikacji technicznej normie PN-EN 206-1:2003.

Wnioskodawca zawarł porozumienie z firmą, na mocy którego został obciążony przez firmę ww. kosztem w związku z wadliwym wykonaniem przedmiotowych fundamentów. W związku z powyższym zostały wygenerowane koszty związane ze szkodą majątkową, w kwocie 267.406 zł 66 gr, którymi Wnioskodawca został obciążony w całości z uwagi na treść zawartej umowy na wykonanie prac.

Zwiększony koszt inwestycji wystąpił z powodu okoliczności niezależnych od Niego, albowiem dokonując zamówienia betonu, wskazał, że zamówiony beton ma spełniać obowiązującą normę PN-EN 206-1. Ww. norma przewiduje, że w zależności od receptury parametr wytrzymałościowy gwarantowany jest po 28 lub 56 dniach. Zamówiony beton jednakże osiągnął gwarantowany parametr wytrzymałościowy dopiero po 95 dniach, wobec czego parametr ten został osiągnięty z przekroczeniem deklarowanego czasu przez producenta.

Czy wnioskodawca może uznać notę obciążeniową za koszt podatkowy?

Stanowisko Dyrektora

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.