Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , GMINY I POWIATY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

12 czerwca 2014

Odszkodowania otrzymane od Urzędu Miasta a obowiązek zapłaty podatku dochodowego

216

Otrzymane odszkodowania wypłaconego przez Urząd Miasta z tytułu niewywiązania się przez Urząd z obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego osobie uprawnionej stanowi przychód z innych źródeł, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 roku nr ITPB1/415-217/14/AD

Sytuacja Podatnika

W dniu 17 lipca 2002 r. Wnioskodawczyni nabyła za kwotę 86.000 zł (na kredyt) mieszkanie. W mieszkaniu tym w zamian za obietnicę regularnego płacenia czynszu zamieszkiwał syn wraz z rodziną. W trakcie 2011 r. małżeństwo syna się rozpadło. Wnioskodawczyni stwierdziła, że w spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nieuregulowania opłat czynszowych nastąpiło zadłużenie w wysokości 5.059 zł. Wnioskodawczyni postanowiła spłacać zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowej oraz przejęła również na siebie płatności z tytułu kredytu jak i opłat czynszowych. Wysłała również pismo do lokatorów aby uregulowali długi. Pismo nie przyniosło zamierzonego skutku. W sierpniu 2011 r. Wnioskodawczyni wystąpiła do sądu o eksmisję lokatorów. W dniu 29 listopada 2011 r. został ogłoszony wyrok, na mocy którego synowa wraz z córką otrzymały prawo do lokalu socjalnego. Pozostałym pozwanym takie prawo nie przysługiwało. Po uprawomocnieniu się wyroku Wnioskodawczyni wystąpiła do Urzędu Miasta z wnioskiem o przyznanie lokalu socjalnego. Uzyskała informację, że czas oczekiwania na lokal socjalny może przedłużyć się do około 6 lat. W dniu 6 maja 2013 r. Wnioskodawczyni na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wystąpiła do Sądu Rejonowego o odszkodowanie tytułem zadośćuczynienia za poniesione koszty w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego. W dniu 22 listopada 2013 r. została podpisana w sądzie ugoda pomiędzy Wnioskodawczynią a Urzędem Miasta, na mocy której otrzymała zadośćuczynienie w wysokości 19.800 zł za okres od 17 stycznia 2012 r. do 31 maja 2013 r. W styczniu 2014 r. otrzymała zadośćuczynienie w wysokości 8.400 zł za okres od 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Czy, w związku z zaistniałą sytuacją, Wnioskodawczyni jest zobowiązana, w jakiej wysokości i na jakich zasadach odprowadzić podatek od sumy ugody sądowej?

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

Odnosząc się do przedstawionej sytuacji Dyrektor rozważał zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 ust 3b.

Analizując art. 21 ust.1 pkt 3ustawy brzmiący: ”wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: (…)

g)odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe”.

Dyrektor zauważył, że z powyższego zwolnienia przedmiotowego korzystają jedynie te odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Aktami prawny...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.