Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

3 marca 2015

Odsetki od lokaty stanowią przychody z działalności gospodarczej

173

W ramach działalności gospodarczej posiadam rachunek bankowy, z którego regulowane są zobowiązania i wpływają należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo z bankiem zawarłem umowę, z której wynika, że bank będzie dokonywać automatycznego lokowania wolnych środków pieniężnych (lokata overnight). Rano wraz z odsetkami pieniądze trafiają z powrotem na rachunek bieżący. Czy w 2015 roku odsetki od tej lokaty stanowią przychody z działalności gospodarczej ?

ODPOWIEDŹ

Od dnia 1 stycznia 2015 roku przychodami z działalności gospodarczej są zarówno odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, ale również odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

UZASADNIENIE

Do dnia 31 grudnia 2014 roku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) stanowiły jednoznacznie, iż odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością zalicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 5 updof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2014 roku). Przy czym kwestię sporną budziły lokaty terminowe. Organy podatkowe uznawały, że odsetki zgromadzone na lokacie terminowej stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 updof, zatem należałoby je opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy. Odsetki te winny być opodatkowane podatkiem 19%. Takie stanowisko potwierdza między innymi interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2013 r., nr IBPBI/1/415-1572/12/AP, w której czytamy że: „(...) nie można uznać, że w przypadku odsetek od tego typu lokat, mamy do czynienia z sytuacją objętą dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tej też przyczyny przychód ten zaliczyć należy do przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. do przychodów, o których mowa wart. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Konsekwencją powyższego jest brak możliwości zaliczenia przychodu z odsetek od lokat bankowych do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa wart. 10 u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę