Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 kwietnia 2015

Odpis aktualizujący a koszty uzyskania przychodów

185

Spółka nasza boryka się z kontrahentem, który do dnia dzisiejszego nie dokonał zapłaty za wykonane usługi. Słyszałem, że jednym ze sposobów zminimalizowania takich strat jest utworzenie odpisu aktualizującego. Proszę wyjaśnić jak prawidłowo winien być utworzony taki odpis, czy będę mógł ująć stratę z tytułu niezapłacenia przez kontrahenta w kosztach uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Co do zasady w związku z treścią art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust.1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się odpisów aktualizujących. Ustawodawca wprowadził jednak wyjątek uznając iż, kosztem uzyskania przychodów będą odpisy aktualizujące wartość należności, które:

  • są określone w ustawie o rachunkowości;

  • uprzednio zostały zaliczone do przychodów;

  • ich nieściągalność została uprawdopodobniona zgodnie z przepisami ww. ustaw.

Pierwszym warunkiem umożliwiającym zaliczenie odpisów aktualizujących do kosztów uzyskania przychodów jest ustalenie czy wartość należności w stosunku, do której chcemy utworzyć odpis aktualizujący została wskazana w ustawie o rachunkowości. Art. 35b wymienionej ustawy stanowi, że odpisy te tworzymy w stosunku do następujących należności:

  1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;

  2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;

  3. należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;

  4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;

  5. należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Drugim warunkiem umożliwiającym zaliczenie utworzonego odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodów jest uprawdopodobnienie, że odzyskanie należności jest niemożliwe. Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych kolejno w art. 23 ust. 3 i art. 16 ust. 2a pkt 1 updop, uznaje, że nieściągalność wierzytelności będzie uprawdopodobniona, w szczególności gdy:

  • dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.