Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OPODATKOWANIE ZRYCZAŁTOWANE

6 października 2014

Odliczenie składki zdrowotnej opłaconej w okresie zawieszenia działalności

189

Podatnik nie ma prawa do odliczenia od dochodu, opodatkowanego w formie karty podatkowej, składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w okresie czasowego zawieszenia działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2014 roku nr ITPB1/415-650/14/PSZ.

Sytuacja Podatnika

Od wielu lat Wnioskodawca prowadzi, jako osoba fizyczna, działalność gospodarczą - lokal gastronomiczny, z której dochód opodatkowany jest w formie karty podatkowej. W miesiącach zimowych Wnioskodawca zawiesza prowadzenie działalności (i nie opłaca podatku - karty podatkowej). Jednocześnie aby korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (i opłaca należne składki). W tym roku, urząd skarbowy odmówił Wnioskodawcy zwrotu podatku za 2013 r., w części wynikającej z rozliczenia dobrowolnej składki zdrowotnej (za miesiące w których działalność Pani była czasowo zawieszona).

Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje domagając się od urzędu skarbowego, odliczenia całej składki zdrowotnej, zapłaconej w danym roku podatkowym, również w okresie czasowego zawieszenia działalności gospodarczej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3 ww. ustawy).

Ustawodawca w cytowanym przepisie art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od tego czy są to składki opłacone obowiązkowo czy też dobrowolnie.

Stąd należy stwierdzić, że składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego podlegają odliczeniu od podatku należnego, jeżeli objęcie osoby fizycznej ubezpieczeniem zdrowotnym jak również określenie wysokości składki nastąpiło zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę