Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e)

26 września 2014

Odliczenie od dochodu 30% sumy składek odprowadzonych do ZUS w ramach PPE

232

Kwota 30% sumy składek podstawowych odprowadzonych do ZUS nie może zostać odliczona od podstawy opodatkowania jako kwota składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, gdyż składki te nie zostały potrącone przez płatnika ze środków podatnika.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lipca 2014 roku nr IBPBII/1/415-288/14/BD.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca w 2013 roku zlikwidował pracowniczy program emerytalny (PPE) poprzez instytucję finansowa X (zakładając indywidualne konto emerytalne – IKE). Po transferze środków z PPE na IKE (czyli składek podstawowych wpłacanych przez byłego pracodawcę z majątku pracodawcy wraz z należnymi odsetkami od kapitału – składki podstawowe wynosiły 33.025,58 zł; całość kwoty przetransferowana do IKE wynosiła – 59.154,20 zł) instytucja finansowa przekazała 30% sumy składek podstawowych na rzecz ZUS. Wnioskodawca zaznaczył, iż opłata składek do ZUS dokonana była z jego prywatnych środków (gdyż cała przetransferowana kwota była jego własnością). ZUS zewidencjonował ten wpływ na koncie emerytalnym Wnioskodawcy, które wchodzi w skład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioskodawca nie posiada na udokumentowanie przekazanej składki druku PIT, tylko odpowiednie pismo z ZUS. Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że gdyby były pracodawca nie odprowadzał wpłat na PPE, to byłaby od nich odprowadzana składka na ZUS, a tak zrobiła to za Wnioskodawcę instytucja finansowa X przy likwidacji i jednoczesnym transferze środków z PPE na IKE. Przedmiotowe środki pieniężne związane są wyłącznie z czynnością transferu środków z pracowniczego programu emerytalnego do indywidualnego konta emerytalnego. Konto PPE było założone na imię i nazwisko Wnioskodawcy. Przetransferowane środki z PPE na IKE stanowią podstawę wymiaru składek ZUS. Wpłata do ZUS 30% środków zgromadzonych na PPE stanowi składkę określoną w ustawie z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznyc. Przekazane do ZUS środki w wysokości 30% stanowią dla Wnioskodawcy wartość zgromadzonego kapitału w ZUS. Czy Wnioskodawca ma prawo składkę odprowadzoną do ZUS w wysokości 30% zgromadzonych składek podstawowych (przy odprowadzaniu składek do PPE nie podlegały one oskładkowaniu) odliczyć od dochodu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) stwierdzić należy, iż podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

-odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Cytowany powyżej przepis jednoznacznie dotyczy odliczenia od dochodu składek, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, potrąconych przez płatnika ze środków podatnika.

Z treści wniosku, jak również z art. 24 ust. 1 ustawy o pracowniczych programac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.