Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

2 marca 2015

Niedostateczna kapitalizacja według nowych norm prawnych

186

W nowym roku udziałowcy planują udzielić pożyczkę spółce. Wiemy, że od 2015 roku zmieniły się przepisy w sprawie udzielania pożyczek w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji. Proszę o omówienie nowych zasad, gdyż nie wiemy czy brać pod uwagę ten sposób rozliczenia odsetek od udzielonej pożyczki.

ODPOWIEDŹ

Podatnik decydując się na metodę zaliczenia odsetek od pożyczek do kosztów podatkowych według art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, musi dobrze przeanalizować sytuację firmy, gdyż wybierając tę metodę będzie musiał ją stosować przez co najmniej 3 lata.

UZASADNIENIE

Poniżej przedstawione zostanie alternatywne rozwiązanie w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obowiązujące w prawie podatkowym od 2015 roku. Niezależnie od dotychczas istniejących przepisów o niedostatecznej kapitalizacji ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku wprowadzono alternatywną metodę zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek, w tym udzielonych przez podmioty niepowiązane. Regulacje dotyczące nowej metody zostały omówione w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z nową metodą, którą można wybrać od 1 stycznia 2015 roku, zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym będą mogły podlegać odsetki od pożyczek w ramach określonego limitu. Wysokość odsetek mogących być kosztem uzyskania przychodów określa się w wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1,25 punktu procentowego i wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym ujętych zgodnie z wartością nominalną kwot udzielonych pożyczek, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych. Wartość tych aktywów, będzie określać się według stanu na ostatni dzień danego roku podatkowego.

Na koniec roku 2014 wartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego wynosiła 2%, zatem podwyższając ją o wskaźnik 1,25% daje wskaźnik 3,25%. Zwrócić jednak należy uwagę, że wartość odsetek podlegająca zaliczeniu w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów nie będzie mogła być wyższa niż wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej, ustalonego za dany rok podatkowy zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jednak warunek ten nie będą stosowały wszystkie podmiotów, wykluczone zostały np. banki, instytucje kredytowe. Ustawodawca określił również, że odsetki od pożyczek niezaliczone w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów podlegają zaliczeniu do kosztów w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Prześledźmy nową metodę zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych na przykładzie.

Przykład

Załóżmy, że Spółka z o.o., w której rok podatkowy równy jest rokowi kalendarzowemu, posiada wartość aktywów w wysokości 1.000.000 zł, wartości niematerialne i prawne wynoszą 10.000 zł, zysk operacyjny wynosi 50.000 zł, a stopa referencyjna jest w wysokości 2,5%.

• wartość aktywów 1.000.000 zł

minus

• wartości niematerialne i prawne 10.000 zł

• różnica wynosi 990.000 zł

Tak wyliczoną wartość mnożymy przez stopę referencyjną powiększoną o 1,25%, stąd mamy: 990.000 zł *(2,5%+1,25%) = 37.125 zł jest to maksymalna kwota odsetek jaka może być uznana za koszt podatkowy. Jednak w danym roku podatkowym można zaliczyć do kosztów podatkowych odsetki w wysokości nie większej niż 50% zysku operacyjnego. Zysk operacyjny w danym przykładzie wynosi 50.000 zł, a jego 50% to 25.000 zł. Stąd w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania można zaliczyć nie więcej niż 25.000 zł odsetek od pożyczek, w tym udzielonych przez podmioty niepowiązane. Pozostała kwota odsetek tj. 12.125 zł będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych w ko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.