Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

4 maja 2015

Nabycie samochodu posiadającego zaświadczenie VAT-1 a pomoc jednorazowa i zwrot w podatku VAT

204

Podatnik zakupił samochód ciężarowy do działalności na fakturę VAT - usługi transportowe (samochód posiada VAT-1) i 1/10 samochodu umową darowizny podarował ojcu (cel zniżka komunikacyjna którą ma ojciec). Jaką wartość samochodu - całą czy pomniejszoną o 1/10 przyjąć do rozliczenia podatku VAT? Zapłata za samochód nastąpiła w formie gotówki. Podatnik będzie się ubiegał o zwrot podatku na rachunek bankowy w terminie 25 dni oraz pomoc de minimis w postaci jednorazowej amortyzacji. Podatnik rozpoczyna działalność i nie dokonał jeszcze żadnej sprzedaży. Proszę o stanowisko w powyżej sprawie.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania budynki, budowle oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. W myśl art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia. W przypadku gdy środki trwałe stanowią współwłasność, to zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy o pdof, wartość początkową takiego środka ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku (w zaprezentowanym przypadku będzie to 90% kosztów nabycia).

Według art. 22k ust. 7 ustawy o pdof podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3 - 8 Klasyfikacji (grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Powyższego przepisu nie stosuje się do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa – ust. 11 w/w artykułu.

Należy uznać, iż Podatnik dokonując nabycia samochodu, o którym mowa w przedstawionym problemie (posiadającego dokument VAT-1), który zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest samochodem osobowym (art. 5a pkt 19a) będzie mógł skorzystał z prawa do jednorazowej amortyzacji, w przypadku gdy spełnia pozostałe powyżej przedstawione warunki.

 Przeliczenia na złote limitu jednorazowej amortyzacji wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs euro w dniu 1 października 2014 r. wyniósł 4,1792 zł. Oznacza to, że wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w roku 2015 kwoty 209.000 zł. Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Małym podatnikiem jest więc podatnik, którego przychód w 2014 r. nie przekroczył 5.015.000 zł.

Dokonując amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca powinien uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy de minimis. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia oraz:

  • dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,

  • ewidencję środków trwałych,

  • dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych,

  • oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,

  • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,

  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

Łączna pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat nie może przekroczyć co do zasady 200 tys. euro. W przypadku, gdy wartość początkowa danego składnika majątku przekracza kwotę limitu na dany rok podatkowy, pozostałą (niezamortyzowaną w ramach tej amortyzacji) część należy zamortyzować w kolejnym roku na zasadach ogólnych. Amortyzacja jednorazowa nie może być zastosowana wcześniej niż w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

W zakresie podatku od towarów i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.