Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

4 maja 2015

Nabycie na raty linii produkcyjnej a koszty uzyskania przychodów

201

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabyła linię produkcyjną za kwotę 3 mln zł. Warunki płatności zostały ustalone w ten sposób, że w momencie zawarcia umowy sprzedaży spółka wpłaci 10% wartości linii tj. 300.000 zł. Pozostała część zostanie rozłożona na 18 rat po 150.000 zł. Raty płatne będą z ostatnim dniem miesiąca. Spółka poniesie również koszty transportu, jego ubezpieczenia i montażu. Jak określić wartość początkową niniejszego środka trwałego. Czy do wartości początkowej należy ująć tylko te raty, które zostaną zapłacone przed ujęciem go w ewidencji oraz pozostałe w/w koszty? Czy po rozpoczęciu jego użytkowania i dokonywania odpisów amortyzacyjnych zapłacone raty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Zawarcie umowy sprzedaży środka trwałego z płatnością rozłożoną na raty, skutkuje przeniesieniem własności tego środka na nabywcę. Oznacza to, że Spółka będzie miała prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytej na raty linii produkcyjnej. Do wartości początkowej wliczona zostanie w całości cena określona w umowie, a nie tylko raty wpłacone do dnia oddania środka trwałego do używania. Tym samym wpłacane raty będą wydatkiem podatkowo obojętnym, czyli nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych. Natomiast kosztami zyskania przychodu są według art. 15 ust. 6 ustawy o pdop odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a – 16m, z uwzględnieniem art. 16. Zgodnie z treścią art. 16g ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14 uważa się, w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek d towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku – art. 16g ust. 3 ustawy o pdop. W przypadku gdy nabyty środek trwały wymaga montażu, wartość początkową tego środka trwałego powiększa się o wydatki poniesione na jego montaż – ust. 6 w/w artykułu. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono j...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.