Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

16 stycznia 2015

Modernizacja środka trwałego a wartość początkowa ulepszonego środka trwałego

221

Odzyskane z rozbiórki podczas modernizacji środka trwałego materiały i złom, w wartości przyjętej na magazyn nie zmniejszają wartości jego ulepszenia.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 października 2014 roku nr IPTPB3/423-233/14-4/PM.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi prace modernizacyjne sieci cieplnej polegające na wymianie rur z technologii tradycyjnej na preizolowaną z częściową zmianą średnicy i przebiegu sieci. Koszty wykonania prac uznaje za ulepszenie środka trwałego i zwiększają one wartość poszczególnych odcinków pozostających w ewidencji sieci cieplnych. Dotychczas używane rury zostały zdemontowane i przekazane na magazyn po wycenie na poziomie aktualnych cen złomu. Materiały te (już po przyjęciu do użytkowania zmodernizowanych środków trwałych) zostały sprzedane nie jako złom, ale w wyższej cenie jako rury z demontażu. Poza tym w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych uzyskuje się faktyczne odpady nienadające się do używania, które są oddawane jako złom do punktu skupu.

Czy odzyskane w wyniku demontażu rury użytkowe oraz złom w wartości ewidencyjnej przyjętej na magazyn stanowią element zmniejszający wartość ulepszenia środka trwałego, o której mowa w art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej

Wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wymaga ustalenia jego wartości początkowej.

Należy przy tym podkreślić, że wartość początkowa środka trwałego może podlegać modyfikacjom wyłącznie w sytuacjach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy do nich np. ulepszenie środka trwałego.

Ulepszenie ma miejsce w sytuacjach, w których następuje:

  • przebudowa, tj. zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środka trwałego na inny,

  • rozbudowa, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp.,

  • adaptacja, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony albo nadania mu nowych cech użytkowych,

  • rekonstrukcja, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,

  • modernizacja, tj. unowocześnienie środka trwałego.

Stosownie do post...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.