Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

2 lipca 2015

Koszty uzyskania przychodów związane z prowadzeniem ośrodka jeździeckiego

182

Prowadzę ośrodek jeździecki (podatkowa księga przychodów i rozchodów) w ramach, którego uczę potencjalnych klientów jazdy konnej. Wszystkie posiadane przeze mnie konie są wykorzystywane do nauki jazdy. W związku z powyższym ponoszę koszty związane z zakupem koni, ich utrzymaniem, wytrenowaniem i sprzedażą. Nie wymieniam tu kosztów związanych z utrzymaniem całej infrastruktury ośrodka jeździeckiego w postaci stajni wraz z ich wyposażeniem, zakupu akcesoriów jeździeckich niezbędnych do nauki jazdy konnej tj. siodła, uzdy, derki, ogłowia itp. W którym momencie powyższe koszty związane z nabyciem i utrzymaniem koni (w szerokim tego słowa znaczeniu) należy rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów? Czy mając na względzie cenę nabycia koni, których wartość wynosi od kilkudziesięciu tysięcy złotych, należy je traktować jako środki trwałe, ze wszystkimi konsekwencjami podatkowymi?

ODPOWIEDŹ

Poniesiony przez czytelnika wydatek na nabycie koni nie będzie wydatkiem na nabycie środków trwałych, a zatem będzie stanowił w całości koszt uzyskania przychodów. Wynika to zarówno z treści art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie zalicza do środków trwałych inwentarza żywego, jak i z załącznika nr 1 do ustawy zawierającego wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, w którym nie określono dla grupy 9 KŚT „inwentarz żywy” stawki amortyzacyjnej.

Z analizy wydatków ponoszonych przez czytelnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynika, iż są one kosztami innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodem, tym samym będą one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z treści przytoczonego przepisu wynikają przesłanki jakie musi spełniać poniesiony koszt aby mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Przesłankami tymi są:

  • poniesienie wydatku w celu osiągnięcia przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu,

  • definitywność , tzn. że jest wydatkiem niepodlegającym zwrotowi,

  • prawidłowe jego udokumentowanie,

  • związek poniesionego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  • nie jest wydatkiem wymienionym w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów przychodu wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof.

Dla uznania poniesionego wydatku za koszt uzyskania przychodu niezbędne jest łączne spełnienie wymienionych wyżej przesłanek.

Wskazane przesłanki warunkować będą zatem, które wydatki stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. Jak z powyższego wynika, wydatki te determinowane będą przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jakim w tym przypadku jest prowadzenie szkółki jeździeckiej oraz tresurą koni, której celem jest ich przyuczenie do jazdy konnej, a także ich związek z uzyskanym przychodem. Zatem wszystkie wymienione w pytaniu czytelnika wydatki w postaci zakupu koni, ich utrzymania w tym wyżywienia, opieki weterynaryjnej, zakupu lekarstw i odżywek, akcesoriów niezbędnych do jazdy konnej w postaci siodeł, derek, ogłowia, uzd itp. jak również do ich pielęgnacji, wydatki poniesione na ich wytrenowanie, stanowić będą koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o pdof.

Istotne znaczenie będzie miał tu również określenie momentu zaliczenia w/w wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt - zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Jednakże w ust. 2 powyższego artykułu stwierdzono, iż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.