Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

13 września 2014

Koszty uzyskania przychodów w przypadku zaniechanych inwestycji

185

W ramach prowadzonej działalności zdecydowałem się na rozpoczęcie produkcji nowych towarów. W tym celu musieliśmy dostosować park maszynowy do nowej linii produkcyjnej (montaż nowych elementów już istniejącej linii). Ze względu na zmianę decyzji (odstąpienie od kontraktu) po poniesieniu części wydatków zrezygnowaliśmy z dalszej inwestycji. Czy koszty zaniechanych inwestycji będą kosztem podatkowym, jeśli tak to w jakiej dacie?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji będzie mógł Pan zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z realizacją zaniechanej inwestycji pod warunkiem, że dokona Pan zbycia tej inwestycji lub też likwidacji nabytych dóbr inwestycyjnych. Koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.

UZASADNIENIE

Zasady ujmowania kosztów w związku z realizacją inwestycji oraz moment powstania kosztów uzyskania przychodów przy zaniechaniu inwestycji dla celów podatkowych zostały uregulowane zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) jak również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop).

Przez inwestycje w rozumieniu ww. ustaw rozumie się między innymi środki trwałe w budowie w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który stanowi, że środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (art. 5a ust. 1 updof oraz art.4a ust. 1 updop). Co do zasady w okresie realizacji inwestycji nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z jej realizacją. Zgodnie bowiem z art. 23 ust.1 pkt 1 lit a) i b) updof i odpowiednio art. 16 ust.1 pkt 1 lit a) i b) updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

  • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

  • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

Wydatki te będą natomiast stanowiły początkową wartość przyszłego środka trwałego i co do zasady staną się kosztami uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Od stycznia 2009 roku w ustawach podatkowych zrezygnowano z zakazu zaliczania w koszty uzyskania przychodów zaniechanych inwestycji. Ustawodawca w art. 22 ust. 5e updof i art. 15 ust. 4f updop uregulował datę ujęcia wydatków inwestycyjnych w kosztach uzyskania przychodów. Na mocy wskazanych przepisów koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Z analizy wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, że będzie mógł Pan zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z realizacją zaniechanej inwestycji pod warunkiem, że dokona Pan zbycia tej inwestycji lub też likwidacji nabytych dóbr inwestycyjnych.

„Niewątpliwie jednak podatnik rozliczający w kosztach podatkowych wydatki poniesione na taką...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.