Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Koszty podatkowe amortyzacji a brak ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Artykuły | 27 maja 2020 | NR 66
67

Zarząd spółki kapitałowej w wyniku zmiany osoby prowadzącej księgi rachunkowe dowiedział się, że nie jest prowadzona ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka posiada bardzo dużo środków trwałych, od których naliczała odpisy amortyzacyjne i zaliczała je do kosztów podatkowych. Jednocześnie spółka dysponuje różnego typu dowodami, że środki trwałe zostały zakupione, niektóre były remontowane (faktury), polecenia księgowania, umowy kredytu inwestycyjnego wraz z finansowaniem pod inwestycję, kosztorysy budowlane, odbiory techniczne, plany finansowo-rzeczowe składane do banku. Spółka w prawidłowej wysokości obliczała odpisy amortyzacyjne, co było odzwierciedlane w rozliczeniach podatkowych (zeznania podatkowe). Czy inne dowody potwierdzające wysokość odpisów amortyzacyjnych może być podstawą wyliczenia wartości podatkowych odpisów amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Nie można przyjąć, że inne dowody niż ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być podstawą wyliczenia wartości podatkowych odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb obliczania kosztów podatkowych, podstawy opodatkowania i podatku należnego. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że to w ewidencji powinny znaleźć się informacje niezbędne dla obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Zatem inne dokumenty nie mogą być równoważne z ewidencją. 

UZASADNIENIE

Ustawodawca w treści art.9 ust.1 u.p.d.o.p. wskazał, iż: Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a–16m.
Przepis wskazuje zatem wyraźnie na konieczność istnienia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gdzie muszą być zapisane informacje, na podstawie których można wyliczyć wysokość odpisów amortyzacyjnych (podatkowych). Ponadto w art.16d ust.2 u.p.d.o.p. mówi się: Składniki majątku, o których mowa w art. 16a–16c, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.
Wykładnia powyższych dwóch przepisów...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę