Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

2 kwietnia 2015

Koszty niepodatkowe w rachunku zysków i strat oraz w zeznaniu rocznym PIT-36

177

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczam się na zasadach pełnej księgowości. Sporządzam rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Mam wątpliwości jak rozliczać koszty w rachunku zysków i strat (dotyczy kosztów na działalności podstawowej) a jak w składanym zeznaniu rocznym? Czy te kwoty powinny być jednakowe, czy też kwota kosztów, którą wykażę w złożonym zeznaniu PIT-36 powinna być niższa? W jakiej pozycji rachunku powinienem wykazać koszty, które w mojej ocenie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Biorąc pod uwagę występujące różnice w zakresie definiowania kosztów w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat zazwyczaj będzie inna i wyższa od wartości kosztów wykazanych w rocznym zeznaniu PIT-36. Podkreślenia wymaga również fakt, iż koszty bilansowe/rachunkowe, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, nie mają wyodrębnionej pozycji w rachunku zysków i strat.

UZASADNIENIE

Co do zasady na kierowniku jednostki ciąży obowiązek określenia sposobu prowadzenia ewidencji księgowej kosztów oraz wariantu sporządzania rachunku zysków i strat. Kierownik jednostki zasady te określa w polityce rachunkowości. Ustawa o rachunkowości dopuszcza dwa warianty ustalania wyniku finansowego, które wynikają z innego sposobu grupowania kosztów:

  • wariant kalkulacyjny

  • wariant porównawczy.

Metody te różnią się od siebie sposobem ustalania wyniku na działalności operacyjnej/podstawowej.

W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym (tak jak w Pana przypadku), jest Pan zobowiązany prowadzić ewidencję kosztów w układzie rodzajowym - z udziałem kont zespołu -4-. Może Pan również sporządzać wynik finansowy w wariancie porównawczym prowadząc ewidencję kosztów z udziałem kont zespołu - 4- i -5 - „ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym”. Należy jednak podkreślić, iż nie jest to obowiązek.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat, koszty działalności operacyjnej prezentowane są w części B rachunku, przy czym wyróżnia się następujące pozycje kosztów rodzajowych:

  • amortyzacja,

  • zużycie materiałów i energii,

  • usługi obce,

  • podatki i opłaty,

  • wynagrodzenia,

  • ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracownika,

  • pozostałe koszty rodzajowe.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 31) koszty rozumiane są jako uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Należy zatem zauważyć, iż definicja kosztów przedstawiona w ustawie o rachunkowości jest bardzo szeroka i co do zasady związana z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego. Natomiast koszty uzysk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę