Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , BUDOWNICTWO

1 lutego 2018

Koszt nabycia uprawnień budowlanych poniesionych przez jednego z jej wspólników

223

Czy koszt nabycia uprawnień budowlanych oraz składek członkowskich w Izbie Inżynierów Budownictwa przez jednego z członków spółki cywilnej może być kosztem spółki cywilnej? Czy jest kosztem tylko tego wspólnika? 

ODPOWIEDŹ

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług art 861 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli wspólnik świadczy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w spółce cywilnej usługi, dla realizacji których niezbędne jest posiadanie takich uprawnień, to koszty uzyskania takich uprawnień oraz późniejsze ponoszenie kosztów związanych z ich posiadaniem mogą stanowić koszt uzyskania przychodów spółki cywilnej. Tym samym wydatki na nabycie uprawnień budowlanych oraz ponoszone przez wspólnika składki członkowskie w Izbie Inżynierów Budownictwa jeśli odpowiadają rodzajowi i profilowi prowadzonej działalności gospodarczej spółki, a ich uzyskanie podniesie poziom niezbędnej wiedzy i kwalifikacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i będą oddziaływać na uzyskanie przychodu lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów spółki, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z działalności prowadzonej w spółce cywilnej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowa ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Oznacza to, iż podmiotami podatku dochodowego są wyłącznie osoby fizyczne. Nie jest nim natomiast spółka cywilna, która na gruncie powyższego podatku nie jest - w przeciwieństwie do wspólników - odrębnym podmiotem. Spółka cywilna jako podmiot nie posiadający osobowości prawnej nie podlega również podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Przedsiębiorcami w takiej spółce są jej wspólnicy. Wspólnikowi spółki cywilnej jako osobie fizycznej przysługuje prawo do dokonywania odliczeń kosztów uzyskania przychodów ze wspólnego źródła przychodów.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o pdof kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższej definicji kosztu podatkowego wynika, iż podstawowym warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go z zamiarem osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Poniesienie takiego wydatku powinno być racjonalne i gospodarczo uzasadnione. Ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodu z celem, dla którego zostały one poniesione, co do zasady określonym w zacytowanym powyżej art. 22 ust. 1. Cel ten musi być wyraźny a poniesione wydatki powinny go bezpośrednio realizować lub c...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.