Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

13 września 2014

Korekta przychodów i kosztów w przypadku zwrotu towarów

188

Na podstawie umów zawartych z kontrahentami, mają oni prawo do zwrotu zakupionych towarów, z przyczyn niezawinionych przez sprzedającego. Potwierdzeniem zwrotu towarów jest wystawiona przez sprzedającego faktura korygująca (In minus) pierwotną fakturę sprzedaży. W którym momencie należy dokonać pomniejszenia przychodów, o kwotę wynikającą z faktury korygującej, czy w dniu jej wstawienia, czy też w dniu ujęcia przychodu z wystawianej faktury pierwotnej, a podlegającej korekcie?

ODPOWIEDŹ

Ponieważ przepisy ustaw podatkowych nie zawierają uregulowań dotyczących korekty przychodów oraz kosztów ich uzyskania, wystawione faktury korygujące należy powiązać z fakturami podlegającymi korekcie (fakturami pierwotnymi). Oznacza to, że momentem dokonania korekty przychodów u sprzedawcy i kosztów u kontrahenta zwracającego towar, będzie data powstania przychodu i odpowiednio kosztu wynikająca z faktury pierwotnej – podlegającej korekcie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z at. 12 ust. 3a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) i odpowiednio art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo

  • uregulowania należności.

Wystawiona faktura stanowi dowód księgowy, w oparciu o który dokonuje się ewidencji w księgach rachunkowych przychodu z dokonanej sprzedaży. Informacje zawarte w wystawionej fakturze, stanowią podstawę do określenia wysokości uzyskanego przychodu oraz co do zasady (określonej w wyżej przytoczonym przepisie) momentu jego powstania. Przychód należny wskazany na fakturze może być skorygowany poprzez wystawienie faktury korygującej. Powodem korekty może być np. zmiana ceny sprzedanego towaru lub jego zwrot (w całości lub w części).

Należy podkreślić, że przepisy zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych nie zawierają uregulowań dotyczących zasad korekt przychodów. Brak jest w nich również uregulowań odnoszących się do momentu zmniejszenia, w szczególności poprzez wskazanie czy przychód pomniejsza się w dacie dokonania korekty (wystawienia faktury korygującej), czy też w dacie powstania przychodu należnego (wynikającego z faktury pierwotnej).

Skutki wystawienia faktury korygującej należy odnieść do konkretnej pierwotnej faktury sprzedaży, bowiem faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Takie stanowisko zaprezentowane zostało w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IPTPB3/423-225/13-4/KJ z dnia 24 września 2013 r. W prezentowanej interpretacji organ uznał, iż „dla określenia zasad dokonania korekty przychodu, należy posłużyć się literalną wykładnią przytoczonych wyżej przepisów dotyczących przychodu oraz momentu ich powstania, i zgodnie z którymi przychodami podatkowymi są tylko te przychody należne podatnikowi, które w danym momencie są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe. Późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu, bowiem pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu należnego ma dzień dokonania czynności – w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.