Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , AMORTYZACJA , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a) , TRANSPORT

8 grudnia 2014

Korekta KUP w związku z nieterminowym opłacanie rat leasingu finansowego

192

Jeżeli opłaty leasingu finansowego będą płacone według ustalonego terminu płatności wówczas nie ma potrzeby korygowania amortyzacji. Z kolei w sytuacji gdy podatnik spóźni się z terminem opłaty leasingowej wówczas zobowiązany jest on do skorygowania kosztów podatkowych o kwotę amortyzacji dotyczącej danego okresu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 roku nr IPTPB1/415-357/14-4/MD.

Sytuacja Podatnika

w ramach prowadzonej działalności w dniu 20 marca 2014 roku Wnioskodawczyni zawarła umowę leasingu finansowego, dotyczącą samochodu ciężarowego posiadającego homologację N1. Na poczet opłaty wstępnej zapłacono ok. 43% wartości przedmiotu leasingu, pozostałą kwotę rozłożono na 23 opłaty leasingowe płatne do 25 dnia każdego miesiąca. Opłaty leasingowe składają się z części kapitałowej, będącej spłatą wartości przedmiotu leasingu oraz części odsetkowej, będącej w szczególności opłatą za używanie przedmiotu leasingu oraz sfinansowanie jego nabycia. Przedmiot leasingu został zaliczony do środków trwałych, gdzie zastosowano jednorazową amortyzację, zgodnie z zasadą określoną w art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni podała, że spełnia warunki, o których mowa w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalające na dokonanie jednorazowej amortyzacji w 100% samochodu ciężarowego, o którym mowa we wniosku oraz dokonuje terminowo płatności rat wynikających z harmonogramu z umowy leasingu.

Czy należy dokonać korekty kosztów z tytułu rat leasingowych, jak wynika z art. 24d ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wyksięgować całą wartość netto z faktury VAT od leasingodawcy, a zaksięgować wartość zapłaconych opłat leasingowych wraz z opłatą wstępną do końca każdego miesiąca, czy tylko nieopłaconą w terminie 30 dni opłatę leasingową według załączonego harmonogramu umowy leasingowej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Należy zauważyć, że uregulowania wynikające z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie do tych kwot wynikających z faktur (innych dokumentów), które są zaliczane do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 r. Jednocześnie nie dokonano w tym zakresie żadnych wyłączeń. Tym samym, mają one zastosowanie do umowy leasingu finansowego, która została przez podatnika zawarta po tym dniu.

Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza obowiązku dokonywania korekty kosztów, o której mowa w art. 24d ww. ustawy, w odniesieniu do jakiejś szczególnej kategorii wydatków, np. ponoszonych opłat na podstawie umowy leasingu finansowego.

Podkreślić należy, że raty leasingowe w części odsetkowej są u korzystającego kosztem podatkowym w dacie ich uiszczenia, a zatem w tym zakresie przepisy o zatorach płatniczych nie mają bezpośrednio zastosowania, bowiem koszty podatkowe z tego tytułu – wg zasad ogólnych – powstają w dacie faktycznej zapłaty tej części raty. Natomiast ni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.