Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA PŁATNIKA , WAŻNE TEMATY

24 października 2014

Kontrola płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

266

Na czym polega kontrola w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych płatnika – przedmiot i zakres kontroli, wymagane dokumenty.

ODPOWIEDŹ

Kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – płatnik - polega na sprawdzeniu prawidłowości naliczania i potrącania należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych w poszczególnych miesiącach wynagrodzeń pracownikom przez płatnika.

UZASADNIENIE

Do ww. kontroli podatkowej Płatnik jest obowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

  • listy płac pracowników

  • imienne karty przychodów pracowników

  • teczki osobowe pracowników

  • potwierdzenia wypłaty wynagrodzeń pracownikom

  • oświadczenia PIT-2 złożone płatnikowi przez pracowników dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - w złożonych oświadczeniach PIT-2 pracownicy określają płatnika jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Powyższe wynika z art. 32 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust.1, 1a i 2 zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;

  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych;

  5. ten zakład jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Oświadczenie składa się na formularzu PIT-2, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W trakcie kontroli podatnik powinien przedłożyć również oświadczenia pracowników dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów złożone płatnikowi. W myśl art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio.

Biorąc pod uwagę ww. oświadczenia złożone przez pracowników, płatnik jest uprawniony do odliczania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, gdyż pracownicy oświadczyli, że zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowośc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.