Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , OŚWIATA I KULTURA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

14 września 2014

Kara umowna jako koszt podatkowy

197

Kara naliczona w związku z uchybieniem terminu realizacji usługi może stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2014 roku nr IBPBI/1/415-420/14/AB

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. W ramach tej działalności rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów; jest jednakże płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). W dniu 29 listopada 2013 r. na podstawie wygranego przetargu zawarła umowę z Akademią na „Dostawę i montaż opraw oświetleniowych (…) dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Biblioteki Głównej (…)". Wnioskodawczyni po zawarciu umowy z Akademią na dostawę specjalistycznego oświetlenia, podjęła działania zmierzające do pozyskania elementów niezbędnych do wykonania tej umowy, a umówiony czas ich dostarczenia przez producenta pozwalał na terminową realizację umowy. Jednakże dostawca opraw, poinformował Wnioskodawczynię o możliwym opóźnieniu dostawy ze względu na okres świąteczny oraz opóźnienia w zakupie komponentów, o czym Akademia na bieżąco była informowana. Wnioskodawczyni dwukrotnie powołując się na treść zawartej umowy, w której przewidziano możliwość zmiany terminu realizacji usługi, zmuszona była prosić Akademię o przesunięcie terminu realizacji umowy, jednakże Akademia nie wyraziła zgody. Co istotne, kontrakt został w pełni zrealizowany, przynosząc spodziewane przychody, jednocześnie wzmacniając pozycję Wnioskodawczyni na rynku. Usługę wykonano jednak po wynikającym z umowy z Akademią terminie. W związku z powyższym Akademia – na podstawie zapisów zawartych w umowie – obciążyła Wnioskodawczynię karą umowną za nieterminowe wykonanie umowy. Na kwotę ww. kary Akademia wystawiła notę księgową, a następnie należność z niej wynikającą skompensowała ze swoim zobowiązaniem wobec Wnioskodawczyni, wynikającym z wystawionej przez Wnioskodawczynię faktury. Czy naliczona i zapłacona kwota kary umownej może zostać ujęta w KPiR jako koszt uzyskania przychodu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na wstępie zauważyć należy, że uregulowania dotyczące kar umownych zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przepis art. 483 § 1 Kodeksu stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.