Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Urząd nałożył na mnie karę porządkową za niezłożenie zaznania rocznego z działalności gospodarczej.  Kara  ta  została  nałożona  postanowieniem, na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej. Czy zapłacona kara stanowi koszty uzyskania przychodu ?

ODPOWIEDŹ

Wymierzone i zapłacone kary oraz grzywny pieniężne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza z kosztów uzyskania przychodów grzywny i kary pieniężne bez względu na przyczyny jej nałożenia. 

UZASADNIENIE

Warunki i  zasady  nałożenia  kary  porządkowej  wynikają  z  przepisów  zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. I tak, zgodnie z art. 262 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może ukarać podatnika, pełnomocnika, świadków lub biegłych karą porządkową do kwoty 2.800 zł [Obwieszczenie Min.Fin. z 18 sierpnia 2014 roku w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. poz. 710)]

Należy jednak podkreślić, iż kara porządkowa zastosowana do wskazanych powyżej osób może dotyczyć wyłącznie sytuacji ściśle określonych w ww. przepisie art. 262. Stosuje się ją w przypadku gdy podatnik, pełnomocnik, świadek lub biegły, pomimo że zostali prawidłowo wezwani do urzędu:

  • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, chociaż byli do tego zobowiązani;

  • bezzasadnie odmówili udzielenia wyjaśnień, złożenia zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności,

  • lub też bez zezwolenia organu podatkowego opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Tę formę kary urząd stosuje także wobec osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin, wobec uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają jej przeprowadzenie, a także wobec osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego. Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie, a orzeczoną karę należy wpłacić w terminie 7...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.