Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , BUDOWNICTWO

3 stycznia 2015

Faktury otrzymane po zakończeniu roku podatkowego - rozliczenie kosztów uzyskania przychodów

219

Jesteśmy firmą budowlaną zajmującą się budową domów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów handlowych, garaży, placów zabaw. Przy wykonywaniu inwestycji jako główny wykonawca, często korzystamy z pomocy podwykonawców. Zgodnie z umowami z podwykonawcami rozliczamy się z nimi w miarę otrzymywania wynagrodzenia od inwestora. Zdarzają się sytuacje, w których wynagrodzenie za wykonanie inwestycji otrzymujemy od inwestora pod koniec roku podatkowego, natomiast faktury dotyczące tej inwestycji od podwykonawców otrzymujemy po zakończeniu roku podatkowego czyli w nowym roku podatkowym. Czy faktury otrzymane od podwykonawców po zakończeniu roku podatkowego należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów w zakończonym roku podatkowym, czy też w roku podatkowym, w którym faktury firma otrzymała od podwykonawców?

ODPOWIEDŹ

Koszty uzyskania przychodów udokumentowane fakturami otrzymanymi od podwykonawców, w związku z realizacją określonej inwestycji przez podatnika, są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami z tej inwestycji. W przypadku otrzymania ich po zakończeniu roku podatkowego, koszty z nich wynikające winny być potrącane w roku podatkowym, w którym uzyskany został przychód powstały w wyniku ich poniesienia, o ile zostały spełnione warunki określone w at. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Moment ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów uzależniony jest od tego, do którego rodzaju kosztów wydatek jest kwalifikowany. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z tymi przychodami. Zasada ogólna określona w art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że co do zasady za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). W przypadku kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami są one potrącane w tym roku podatkowym, w którym powstały odpowiadające im przychody. Powyższa zasada ma zastosowanie również do kosztów bezpośrednich poniesionych po zakończeniu roku podatkowego. W myśl art. 15 ust. 4b koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.