Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rada Miasta podjęła uchwałę, dotyczącą określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Dotacje celowe udzielane są z budżetu miasta, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska. Czy wskazana dotacja będzie wolna od podatku w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w takim przypadku na płatniku ciąży obowiązek wystawiania informacji PIT-8C?

ODPOWIEDŹ

Wartość dotacji celowej, udzielonej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, będzie stanowiła dla beneficjenta przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak przychód z tejże dotacji będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z w/w ustawy i tym samym płatnik(miasto) nie będzie miał obowiązku naliczenia podatku dochodowego oraz wystawienia informacji podatkowej PIT 8C.

UZASADNIENIE

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych w art. 21, 52, 52a i 52c w/w ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 updof, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła. Mając na uwadze art. 20 ust. 1 updof, za przychody z innych żródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się min. dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy. Pomimo wskazanego przepisu stanowiącego, iż co do zasady dotacje (z wyłączeniem powołanych w art. 14 updof) stanowią przychody z innych źródeł, należy mieć na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 129 updof, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w przypadku gdy świadczenie z budżetu miasta stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych to dotacja ta będzie wolna od podatku dochodowego.

I tak, w myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacją są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Zadaniami finansowanymi lub dofinansowanymi w ramach dotacji celowych na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych są:

  • zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

  • ustawowo określone zadania, w tym zadania z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

  • bieżące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,

  • zadania agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),

  • zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym,

  • koszty realizacji inwestycji.

Ponadto stosowanie do art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.