Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik zakupił w roku 2014 maszynę na kwotę netto 93.000 zł, dokonał jednorazowej amortyzacji księgując ją w miesiącu sierpniu w koszty. Jednocześnie starał się o dofinansowanie na w/w maszynę z ARiMR, które to otrzymał w roku 2015 w miesiącu marcu na kwotę 55.000 zł (wartość netto). W jaki sposób i w jakim okresie dokonać korekty kosztów (w roku 2014 czy 2015) ?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji gdy podatnik przyjął do używania środek trwały i rozpoczął jego amortyzację a następnie otrzymał dotację do zakupu tego środka trwałego, to należy dokonać jednorazowej korekty kosztów w dacie otrzymania dotacji. Podatnik nie ma obowiązku korekty kosztów wstecz.

UZASADNIENIE

W myśl postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 tej ustawy. Przy czym koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Jednocześnie pamiętać należy, że w przypadku środków trwałych, wydatki na ich nabycie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 updop). Zgodnie jednak z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Z regulacji wskazanego przepisu wynika, że co do zasady, w przypadku nabycia środków trwałych za koszty uzyskania przychodów uznaje się odpisy amortyzacyjne pod warunkiem, że:

  • dokonywane są zgodnie z przepisami art. 16a-16m;

  • nie wstąpiły przesłanki, o których mowa w art. 16 updop.

Należy jednak podkreślić, iż w przypadku gdy poniesiony wcześniej wydatek został zrefundowany w jakiejkolwiek formie, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 16 ust. 1 pkt 48 updop).

Z analizy wskazanego przepisu wynika, że w przypadku otrzymania dotacji, dopłaty lub innego typu zwrotu nakładów na środki trwałe Podatnik ma obowiązek wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów odpowiednią części odpisów amortyzacyjnych (część dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, jaka odpowiada udziałowi otrzymanej dotacji w wartości początkowej środków trwałych). Sytuacja taka ma miejsce w przypadku Podatnika, który otrzymał dotację do środka trwałego po przyjęciu go do używania i rozpoczęciu amortyzacji. Warto jednak zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie rozstrzygają jednoznacznie, w jaki sposób dokonać takiego rozliczenia, tj. czy w momencie otrzymania dotacji, czy też należy dokonać wstecznej korekty rozliczeń od miesiąca/okresu, w którym rozpoczęto amortyzację.

W powyższym zakresie (pomimo odmiennego zdania prezentowanego przez organy pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.