Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

3 marca 2015

Dotacja na działalność muzeum miejskiego otrzymana z budżetu miasta

188

Muzeum miejskie, zgodnie z zasadami ewidencji dla celów statystycznych oraz numerem REGON, jest gminną samorządową jednostka organizacyjną, której podmiotem organizacyjnym jest Miasto jako jednostka samorządu organizacyjnego. Działalność Muzeum w większości finansowana jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji. Ze środków pochodzących z dotacji Muzeum pokrywa m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy w związku z powyższym środki przeznaczone na wpłaty na PFRON będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Środki finansowe pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu miejskiego, z której sfinansowana została wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność prowadzoną przez muzea są: ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach, ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz nadany mu statut. Finansową podstawą działalności prowadzonej przez muzeum jest plan finansowy uwzględniający wysokość dotacji otrzymanej od jednostki organizacyjnej sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Ponadto przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 17 ust. 1 pkt 47 zwalniają z podatku dochodowego dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. W nawiązaniu do powyższych zwolnień norma prawna zawarta w art. 17 ust. 1a pkt 2 powyższej ustawy stanowi, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Dodatkowo według art. 17 ust. 1b ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.