Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OCHRONA ZDROWIA

2 lipca 2015

Dochody uzyskane przez SPZOZ wydatkowane na cele statutowe

145

Samodzielny publiczny ZOZ utworzony przez Radę Gminy podlegać będzie przekształceniu w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) zgodnie z przepisami art. 69-82 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Jedynym wspólnikiem tej spółki będzie Gmina. Czy dochody uzyskane przez SPZOZ, w części w której przeznaczone zostaną na działalność w zakresie ochrony zdrowia, stanowiące jego cel statutowy są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych mimo, iż wydatkowane zostaną na ten cel już po przekształceniu SPZOZ w spółkę kapitałową?

ODPOWIEDŹ

Tak, ponieważ przed przekształceniem SPZOZ korzystał ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej bądź przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki. Oznacza, to że na Spółkę kapitałową przekształconą przejdą skutki podatkowe zdarzeń zaistniałych w SPZOZ przed przekształceniem, tak jakby przekształcenia nie było. W takiej sytuacji wydatkowanie po przekształceniu przez spółkę kapitałową dochodów przeznaczonych przez SPZOZ na cele statutowe, które to dają prawo do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiło konieczności zapłaty przez Spółkę podatku dochodowego. Natomiast wydatkowanie przez Spółkę dochodu na inne cele niż statutowe SPZOZ, może spowodować powstanie obowiązku zapłaty podatku od tego dochodu.

UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej korzystał ze zwolnienia przedmiotowego w trybie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. W przepisie tym jest mowa o zwolnieniu dochodów podatników (z zastrzeżeniem ust. 1c), których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym też również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a, o czym mówi art. 17 ust. 1b w/w ustawy.

Jednakże, ze zwolnienia nie mogą korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy o których mowa w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i są, to:

1) przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;

2) przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze;

3) samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Ponadto, w trybie art. 25 ust. 4 ustawy , jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych prze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę