Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

3 stycznia 2015

Dochód ze sklepiku szkolnego a podatek dochodowy od osób prawnych

216

Nasza Szkoła zamierza otworzyć sklepik, który prowadzony będzie przez uczniów szkoły pod opieką nauczycieli. Zakupy towarów do sklepiku jak i przychody osiągane ze sprzedaży udokumentowane będą dowodami. Czy dochody uzyskane ze sprzedaży w sklepiku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Szkoła, jako jednostka budżetowa, będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie to będzie dotyczyć wszelkich dochodów, również i tych, które Szkoła uzyska w związku z utrzymywaniem sklepiku prowadzonego przez uczniów.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 79 ust 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c. Przy czym zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego szkoła jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będzie podlegała zasadom przewidzianym w ustawie z dnia 15.02.199...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.