Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wypłacone diety, nie będące wynagrodzeniem osób wchodzących w skład rady nadzorczej stanowią koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Nie, diety wypłacone osobom wchodzącym w skład rady nadzorczej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Przy określeniu czy diety oraz inne należności wypłacane na rzecz organów spółek jakimi są zgromadzenia wspólników i rady nadzorcze, stanowią koszt uzyskania przychodu zastosowanie mają zasady określone w art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop). I tak, w myśl przywołanego przepisu art. 15 ust. 1, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Biorąc pod uwagę, iż cytowany przepis ma charakter bardzo ogólny należy zaznaczyć, iż warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek został poniesiony przez podatnika tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

  • został poniesiony w celu uzyskania przychodu,

  • wartość poniesionego wydatku nie została zwrócona podatnikowi,

  • związany jest z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

  • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

W świetle powyższego do kosztów można zaliczyć te wydatki, które nie zostały wyszczególnione w art. 16 ust. 1 updop, są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i wywierają znaczenie na osiągnięty przychód lub zachowanie albo zabezpieczenie przychodu. Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca w art. 16 ust. 1 pkt. 38 a updop zawarł, iż do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych na rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych im z tytułu pełnionych funkcji.

Z powyższego przepisu wynika, że wszelkie wydatki na rzecz członków rady nadzorczej, jeżeli nie zostały zdefiniowane jako wynagrodzenie nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Tym samym należy uznać, że wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu:

• zwrotu kosztów podróży służbowej członka organu (diet i innych należności z tytułu podróży),

• zwro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.