Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

22 maja 2014

Czy zobowiązanie wobec kontrahenta wygaśnie w momencie spłaty go przez Faktora, w ramach umowy faktoringu

191

W sytuacji, gdy Spółka nie ureguluje zobowiązania wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towarów od kontrahentów na rzecz faktora (nie przekaże środków pieniężnych faktorowi), to nie można uznać, że Jej zobowiązanie z powyższego tytułu zostało uregulowane.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2014 nr IPTPB3/423-42/14-2/MF.

Sytuacja Podatnika

Grupa P. Spółka Akcyjna w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupu towarów od dostawców materiałów budowlanych.

Spółka zawarła z bankiem („Faktor”) umowę faktoringu odwrotnego, której przedmiotem jest świadczenie przez Faktora na rzecz Spółki usług faktoringowych. Zgodnie z postanowieniami Umowy faktoringu, Faktor nabywa wierzytelności przysługujące od Spółki jej Dostawcom. Terminy płatności wierzytelności wynikają z umów lub faktur wystawionych przez Dostawców i wynoszą od 3 do 120 dni od dnia wystawienia faktury. Na podstawie Umowy faktoringu, Bank będzie nabywał a następnie dokonywał spłaty wierzytelności przysługujących Dostawcom od Spółki w wysokości potwierdzonej przez Spółkę jako kwota do zapłaty na rachunek Dostawcy, w terminie płatności wskazanym przez Spółkę w „Zestawieniu wierzytelności”.

Jednocześnie, stosownie do postanowień Umowy faktoringu, Spółka zobowiązuje się do spłaty wierzytelności nabytych przez Faktora na podstawie Umowy faktoringu, w terminie 120 dni od terminu płatności określonego przez Spółkę w „Zestawieniu wierzytelności”. Czy w przypadku, gdy Bank w terminie płatności wynikającym z wystawionej faktury, nie dłuższym niż 60 dni, dokona zapłaty kwoty wynikającej z faktury na rzecz kontrahenta Spółki, należy przyjąć, że na potrzeby art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota należna kontrahentowi została uregulowana, a zatem ograniczenia wynikające z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają w stosunku do Wnioskodawcy zastosowania oraz czy w przypadku, gdy termin płatności wynikający z faktury wystawionej przez kontrahenta jest dłuższy niż 60 dni, a Bank dokona na rzecz kontrahenta Spółki zapłaty należności przed upływem 90 dni od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z tej faktury przez Spółkę, należy przyjąć, że na potrzeby art. 15b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota należna kontrahentowi została uregulowana, a zatem ograniczenia wynikające z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają w stosunku do Spółki zastosowania?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów art.15 ust. 1 daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono art. 15b, obowiązujący od 1 stycznia 2013 r. Celem wprowadzonych regulacji jest ograniczenie skali zjawiska polegającego na nieterminowym r...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.