Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

13 września 2014

Czy niezwrócona przedpłata stanowi koszt uzyskania przychodów

196

Dokonaliśmy przedpłaty na wykonanie usługi, z której w konsekwencji się wycofaliśmy. Kontrahent nie dokonał zwrotu zaliczki. Wobec bezskuteczności egzekucji postępowanie wobec naszego dłużnika zostało umorzone. Czy niezwrócona przedpłata może stanowić koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji pomimo posiadanych dokumentów potwierdzających, że wskazana wierzytelność (w tym przypadku przedpłata) jest nieściągalna, Spółka nie będzie mogła uwzględnić wierzytelności z tytułu niezwróconej przedpłaty w kosztach uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: uopdp) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop oraz art. 23 updof. . Natomiast w myśl wskazanych przepisów art. 16 ust. 1 pkt 25 updop i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 20 updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Przy czym wyjątek stanowią te wierzytelności nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychód należny.

Z analizy wskazanych przepisó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.