Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

3 lutego 2015

Cel przeznaczenia przychodu uzyskanego z dotacji a prawo do zwolnienia z opodatkowania

192

Dotacja otrzymana od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na zakup środka trwałego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Jednak w zakresie jakim dotacja przeznaczona jest na działalność bieżącą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2014 roku nr IBPBI/1/415-1034/14/SK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu złomu, w ramach której prowadzi stację skupu i demontażu pojazdów. W 2014 r. spółka planuje, że otrzyma dotację na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotacja przyznana ma być na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ze względu na nieznaną jeszcze wysokość przyznanego dofinansowania trudno określić na jaki cel zostaną przeznaczone środki. Część środków zostanie przeznaczona na nabycie nowych lub na inwestycje w dotychczasowe środki, a pozostała część zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby działalności.

Czy dotacja, stanowiąca pomoc „de minimis”, udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie odpadów złomowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, i czy w związku z tym Wnioskodawca powinien odprowadzić od niej podatek dochodowy od części przypadającej na jego udziały w Spółce?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W przedmiotowej interpretacji Dyrektor ustosunkował się do opodatkowania przychodu otrzymanego w ramach dotacji i przeznaczonego na nabycie nowych środków trwałych lub na bieżącą działalność spółki.

Otrzymana dotacja, co do zasady, otrzymana ww związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowi przychód z działalności. Wyjątek stanowią dofinansowania (w tym dotacje) przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, tj. na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zakres tego zwolnienia wynika z brzmienia art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.