Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

3 stycznia 2015

Amortyzacja przez bibliotekę publiczną gier oraz zestawu kina domowego i telewizora

204

Biblioteka publiczna dokonała zakupu stołu do gry w tenisa stołowego, gier w hokeja i w piłkarzyki oraz telewizor plazmowy i kino domowe. Zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez bibliotekę sprzęt ten zakwalifikowano do środków trwałych. Jak należy amortyzować zakupione przedmioty i do jakiej kategorii grupowania klasyfikacji środków trwałych należy je zaliczyć?

ODPOWIEDŹ

Prawo do amortyzowania składników majątkowych (w tym tych, których wartość nie przekracza 3.500 zł) przysługuje, gdy okres ich używania będzie dłuższy niż rok, są one kompletne i zdatne do użytku i wykorzystywane w prowadzonej działalności. Biblioteka jako placówka kulturalno-oświatowa, w stosunku do zakupionych wymienionych w pytaniu przedmiotów winna stosować roczną stawkę amortyzacyjna wynoszącą 10% - zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższa stawka może być podwyższona w pierwszym roku używania zakupionych rzeczy przy zastosowaniu wskaźnika nie wyższego niż 2,0.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środkami trwałymi są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednakże w myśl art. 16d ust. 1 w/w ustawy podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Oznacza to, że w przypadku przedmiotów, których koszt nabycia nie przekracza 3.500 zł, wydatki poniesione na ich nabycie będą mogły być zaliczone do kosztów zyskania przychodów w całości w miesiącu, w którym zaczęto ich używanie. W przypadku przedmiotów o wartości równej lub wyższej niż 3.500 zł, biblioteka, zgodnie z powyższymi przepisami będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych, pod warunkiem, że:

  • okres ich używania będzie dłuższy niż rok,

  • są kompletne i zdatne do użytku,

  • są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.

Biblioteka powinna zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową powyższych przedmiotów przyjąć cenę nabycia, określoną zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 3 w/w artykułu. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, montażu itp.

W myśl art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych z zastrzeżeniem art. 16j-16ł dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Według wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakupione przez bibliotekę w/w przedmioty stanowią środki trwałe z rodzaju 805 wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) stanowiących wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych dla których stawka roczna amortyzacji wynosi 10%.

W p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.