Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , NIERUCHOMOŚCI

14 września 2014

Amortyzacja budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie

175

Wybudowanie budynku na cudzym gruncie nie jest inwestycją w obcy środek trwały, tym samym w celu naliczenia amortyzacji nie można zastosować indywidualnych stawek amortyzacji.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2014 roku nr IPTPB3/423-112/14-2/IR.

Sytuacja Podatnika

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Spółką), jest spółką, o której mowa w art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego P. dalej krp tj. spółką utworzoną przez P. do dnia, w którym skuteczny stał się wpis do Rejestru Handlowego.

Zgodnie z podjętą uchwałą P. S.A. zobowiązana została do wniesienia do Spółki wkładów niepieniężnych w postaci zespołu składników wyodrębnionych z jej przedsiębiorstwa, niezbędnych do prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie zarządzania linią kolejową i przewozów kolejowych na tej linii. Jednocześnie Spółka uzyskała prawo do odpłatnego korzystania na podstawie Umowy zawartej z P. S.A. z linii kolejowej oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania tą linią, które nie mogą być wniesione w formie wkładu niepieniężnego z uwagi na ich nieuregulowany stan prawny. Przekazany Spółce majątek zaliczony został do środków trwałych Spółki, która nabyła prawo dokonywania również ich amortyzacji, przy czym z prawa do amortyzacji nie może w tym przypadku korzystać P. S.A.

Ze względu na potrzeby Spółki związane z zarządzaniem i eksploatacją infrastruktury kolejowej będącej przedmiotem Umowy, Spółka zgodnie z zapisami Umowy oraz na mocy porozumień zawartych z P. S.A. na swój koszt: dokonuje remontów modernizacji rozbudowy składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu Umowy, buduje na gruntach wchodzących w skład przedmiotu Umowy nowe budynki i budowle.

Do budynków i budowli wybudowanych na obcym gruncie zastosowanie mieć będą stawki określone w Wykazie stawek (załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), z ewentualnym uwzględnieniem możliwości ich podwyższenia, gdyby te budynki lub budowle eksploatowane były w warunkach pogorszonych albo złych. Czy taka ocena Spółki jest prawidłowa?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, uznał, że zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę