Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

1 czerwca 2015

Wykorzystanie samochodów służbowych na dojazdy do firmy

213

Przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania zadań służbowych i z powrotem, przydzielonymi samochodami – nie będą stanowiły przychodu dla pracowników. Z tego tytułu na pracodawcy nie będą ciążyć żadne obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2015 roku nr IBPBII/1/4511-140/15/MZ

Sytuacja Podatnika

Spółka z o.o. posiada zakłady produkcyjne na terenie całej Polski. W zwiazku z tym udostępnia samochody służbowe swoim pracownikom: członkom zarządu, kadrze kierowniczej i innym pracownikom, którzy wykonują obowiązki służbowe poza miejscem określonym w umowie jako miejsce pracy lub poza miejscami prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę. Celem udostępniania tym pracownikom samochodów jest zwiększenie ich efektywności w realizowaniu celów służbowych. Z uwagi na działalność Wnioskodawcy w kilku lokalizacjach w Polsce, kadra zarządzająca i kierownicza musi pozostawać w gotowości do natychmiastowej reakcji w przypadku problemów technicznych, jakościowych czy prowadzenia procesów kontrolnych. Pracownicy będą ponosili odpowiedzialność materialną za powierzone mienie w myśl przepisów art. 114 i nast. Kodeksu pracy.

Czy w sytuacji przekazania samochodów służbowych pracownikom, przejazdy tych pracowników z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (oraz z powrotem) – jako związane z prawidłowym i efektywnym wykonywaniem obowiązków służbowych – stanowić będą świadczenie będące przychodem ze stosunku pracy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Po zapoznaniu się z sytuacją Dyrektor, wskazał na przepisy dotyczące określania przychodu ze stosunku pracy, w szczególności dotyczące innych nieodpłatnych świadczeń które należy rozpatrywać w kontekście przepisów obowiązujących pracowników, określających m.in. zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikom mienie. Jak bowiem wynika z dyspozycji art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Z powyższego wynika, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

Biorąc stan faktyczny pod uwagę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.