Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka wybudowała w zeszłym roku budynek biurowy. Budynek przyjęto do ewidencji środków trwałych i kosztem uzyskania przychodów są poszczególne odpisy amortyzacyjne. W tym roku ogrodziliśmy nieruchomość. Jak zakwalifikować wybudowane ogrodzenie? Czy ogrodzenie jest częścią składową nieruchomości i jego wartość będzie stanowić ulepszenie środka trwałego, czy też jest to odrębny środek trwały, który należy amortyzować samodzielnie ?

ODPOWIEDŹ

Budynek wraz z  ogrodzeniem będzie stanowić jeden środek trwały. Zatem nakłady na inwestycję należy potraktować jako inwestycję związaną z ulepszeniem wybudowanej nieruchomości.

UZASADNIENIE

Aby rozstrzygnąć problem czy przedmiot stanowi odrębny środek trwały, który należy amortyzować samodzielnie, czy też jest częścią składową nieruchomości i jego wartość będzie stanowić ulepszenie środka trwałego Spółka winna wziąć pod uwagę treść zapisów wynikających z art.16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) i odpowiednio art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) jak również posiłkować się Klasyfikacją Środków Trwałych. Zgodnie z treścią wskazanych przepisów co do zasady amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  • maszyny, urządzenia i środki transportu,

  • inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 updop (art. 23a pkt 1 updof), zwane środkami trwałymi.

Zatem należałoby uznać, że co do zasady ogrodzenie będzie stanowić odrębny środek trwały, jeżeli spełni wymagania wymienione w art. 16a updop i art. 22a updof. W takiej sytuacji ogrodzenie należałoby zakwalifikować do grupy 291 KŚT – jako obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. W tym przypadku stawka amortyzacji będzie wynosić 4,5%. Z powyższym przypadkiem będziemy mieli do czynienia gdy ogrodzenie obejmuje kilka budynków będących odrębnymi środkami trwałym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.