Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

25 marca 2015 roku dokonaliśmy nabycia samochodu ciężarowego za granicą. Środek trwały został przekazany do używania 31 marca 2013 roku. Czy różnice kursowe będą miały wpływ na wartość początkową nabytego środka trwałego? Różnice kursowe rozliczamy według metody podatkowej.

ODPOWIEDŹ

Korekta wartości środków trwałych o różnice kursowe wystąpi wyłącznie w przypadku powstania tych różnic, naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Jeżeli podatnik wybiera ustalanie różnic kursowych w oparciu o reguły podatkowe, wynikające z art. 15a updop, powinien podatkowo rozliczać wyłącznie różnice kursowe zrealizowane. W przypadku gdy zapłata za nabyty środek trwały nastąpi po dniu oddania tego środka do używania, wtedy różnice kursowe dodatnie lub ujemne będą odpowiednio zwiększały przychody lub koszty uzyskania przychodów. Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 września 2011 roku o sygn. akt II FSK 496/10.

UZASADNIENIE

W świetle ustawy zarówno o podatku dochodowym od osób prawnych jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych nabytych odpłatnie uznaje się cenę nabycia. Przy czym za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony, albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 16g updop i art. 22g ust. 3 updof)

Natomiast w myśl przepisów art. 16g ust. 5 updop oraz art. 22g ust. 5 updof, cenę nabycia oraz koszt wytworzenia środka trwałego koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Zatem z analizy wskazanego przepisu wynika, iż w przypadku gdy Podatnik dokona nabycia środka trwałego za granicą to bę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.