Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a)

19 listopada 2014

Warunki ustalania dochodu na podstawie norm szacunkowych przez rolników

204

Jeśli rolnik prowadzący działy produkcji rolnej nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg, wówczas nawet po przekroczeniu kwoty 1.200.000 euro, ma możliwość rozliczać się z uzyskanego dochodu na podstawie norm szacunkowych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2014 roku nr IPTPB1/415-329/14-2/AG.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest rolnikiem, który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej – uprawa pieczarek. W 2013 r. dochód i należny podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej rozliczał na podstawie norm szacunkowych. Przychody 2013 roku przekroczyły kwotę 1.200.000 euro, a w 2014 roku na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego, nadal jest stosowana norma szacunkowa.

Czy w 2014 roku Wnioskodawca prawidłowo nalicza podatek metodą określenia dochodu z prowadzonych działów produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Według art. 15 ww. ustawy, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Przepis art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Określony w tym przepisie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu określonego limitu przychodów dotyczy – co do zasady – podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.