Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

30 czerwca 2015

Wartość początkowa środka trwałego nabytego przed rozpoczęciem działalności

195

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nabyła kilka miesięcy przed rozpoczęciem działalności komputer. Przy nabyciu komputera wykupiła dodatkowe ubezpieczenie (gwarancję) na okres 48 miesięcy. Na fakturze wartość komputera i wartość ubezpieczenia wykazane są w odrębnych pozycjach. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej komputer został przekazany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jak prawidłowo ustalić wartość komputera (środka trwałego) zaliczoną do kosztów działalności, czy należy uwzględnić wartość ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ

Wartością początkową nabytego w drodze kupna komputera - środka trwałego, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu, zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie cena nabycia, w rozumieniu art. 22g ust. 3 ww. ustawy - tj cena nabycia komputera powiększona o wartość ubezpieczenia.

UZASADNIENIE

W przedstawionym przez czytelnika pytaniu należy wziąć pod uwagę zapisy wynikające z art. 22, 22a,22d, 22g i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof). I tak, w pierwszej kolejności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż co do zasady kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Przy czym w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części. Jednakże kosztem uzyskania przychodów będą odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a -22o, z uwzględnieniem art. 23.

W kolejnych art. updof ustawodawca wskazał, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  • maszyny, urządzenia i środki transportu,

  • inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego jako koszt uzyskania przychodów podatnik dokonuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem w problemie przedstawionym przez czytelnika niezbędne jest ustalenie:

  • wartości początkowej środka trwałego (w tym przypadku komputera);

  • czy do wartości początkowej komputera, który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej należy przyjąć również wartość wykupionego ubezpieczenia (gwarancji);

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 updf wartością początkową środka trwałego nabytego poprzez zakup jest cena nabycia. Jest to ogólna i podstawowa zasada obowiązująca w związku z amortyzacją środków trwałych. Przy czym za cenę nabycia, uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.