Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

22 marca 2012

Wartość początkowa i stawka amortyzacji samochodu przekazanego na potrzeby firmy

195

Klient mojego biura rachunkowego trzy lata temu kupił w salonie nowy samochód osobowy. Dotychczas używał go wyłącznie do celów prywatnych. Niedawno rozpoczął działalność gospodarczą i chciałby zacząć używać tego samochodu na potrzeby firmy. Zamierza wprowadzić go do środków trwałych. Jaką wartość początkową powinien przyjąć dla celów amortyzacji – wartość z faktury zakupu, czy wartość rynkową z dnia wpisania do ewidencji środków trwałych? Czy będzie możliwe zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji do tego samochodu?

Jako wartość początkową powinna zostać przyjęta cena nabycia z faktury zakupu. Ponieważ w momencie zakupu samochodu Pani klientowi jako osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tej faktury, więc za wartość początkową powinna zostać uznana wartość brutto (tj. wraz z podatkiem VAT wykazanym na fakturze zakupu samochodu). Jeśli chodzi o zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji, to niestety w opisanej w pytaniu sytuacji nie będzie to możliwe. Nie są bowiem spełnione wszystkie warunki określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady amortyzacji, w tym - ustalania wartości początkowej oraz metod i stawek amortyzacji zostały określone w art. 22a – 22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowe określenie tych wielkości jest bardzo istotne, gdyż w przeciwnym wypadku dokonywane odpisy amortyzacyjne mogą zostać zakwestionowane jako koszt uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 8 updof kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z ww. art. 22a-22o (z uwzględnieniem wyłączeń z kosztów zawartych w art. 23 updof).

Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od 1 stycznia 2011 r. w razie odpłatnego nabycia znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazują ustalić wartość początkową środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej według ceny nabycia.

Definicję ceny nabycia zawiera art. 22g ust. 3 updof. Ceną nabycia jest więc kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. W szczególności ulega ona powiększeniu o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji. Równocześnie cena nabycia ulega pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że jeżeli skorzystano z odliczenia podatku od towarów i usług, to wówczas kwota tego podatku nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego. Natomiast podatek ten należy zaliczyć do wartości początkowej środka trwałego, jeśli podatek ten nie stanowi podatku naliczonego lub gdy nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W przepisach ustawy sprecyzowano również, kiedy wartość początkowa środka trwałego jest przyjmowana w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji środków trwałych lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia. Może mieć to miejsce jedynie wtedy, gdy jeżeli nie można ustalić ceny na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.