Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

5 marca 2015

Uszczelnienie odcinka wodociągowego jako remont

211

Koszty poniesione na uszczelnienie odcinka sieci wodociągowej stanowi remont i powinno być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2015 roku nr IBPBI/1/423-83/14/ZK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, ze 100% udziałem kapitału gminnego; podstawowym przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Spółka jest właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, których odcinki znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają znaczących nakładów na ich przywrócenie do pierwotnego stanu użytkowego. Wnioskodawca planuje wykonanie uszczelnienia odcinka magistrali wodociągowej przebiegającej pod rzeką.

W wyniku przeprowadzonych prac nie nastąpi zmiana wartości użytkowej sieci w stosunku do jej stanu z dnia oddania do użytkowania (parametry przepustowości nie ulegną zmianie).

Czy koszty związane z uszczelnieniem odcinka sieci wodociągowej, zgodnie z opisanym stanem faktycznym, będą mogły zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Rozstrzygając powyższą kwestię Dyrektor powołał sie na definicje remontu. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji remontu, dlatego też zasadne jest w tym przypadku odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, a w szczególności w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, niezwiększające jego wartości początkowej. Podkreślenia wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.