Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

6 lutego 2015

Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu pośrednictwa handlowego

227

Przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego, a kwotą przekazaną kontrahentowi.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2014 roku nr IBPBI/1/415-1114/14/BK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą,opodatkowaną na „zasadach ogólnych” i jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz VAT-UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się m.in. pośrednictwem handlowym, opartym o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe. W szczególności, przedmiotem tak opisanej działalności Wnioskodawcy jest pośrednictwo handlowe przez aukcje internetowe, które polega na zbieraniu zamówień do klientów, pobieraniu wpłat od klientów w postaci przelewów bankowych na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta (usługobiorcy) zagranicznego, będącego osobą prawną, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju Unii Europejskiej (Wielka Brytania).

Z kolei wspomniany kontrahent zagraniczny organizuje proces dostawy towaru do poszczególnych klientów, w ten sposób, że przekazuje otrzymane wcześniej od Wnioskodawcy zamówienia do dostawcy, którego siedziba znajduje się na terytorium kraju trzeciego (Chiny). Wnioskodawca nie jest i na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów. Każda wysyłka towaru nie przekracza wartości, której suma należności podatkowych z tytułu importu towarów nie przekracza (winno być przekracza) równowartości kwoty 10 euro. W razie przekroczenia wszelkie koszty celne z tym związane znajdują się po stronie klienta (nabywcy), jako importera towaru. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług pośrednictwa handlowego stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii do poszczególnych transakcji (wynagrodzenie prowizyjne). Wnioskodawca wystawia fakturę dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii za wykonaną przez siebie usługę pośrednictwa, opiewającą na kwotę będącą różnicą między kwotą zapłaconą przez klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi z Wielkiej Brytanii. Faktura taka zawiera adnotację z oznaczeniem np. („nie podlega opodatkowaniu w Polsce”). Co stanowi przychód Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego w oparciu o model sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wart...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.