Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , PRZYCHODY (art. 12-14)

3 czerwca 2014

Ustalenie kosztu z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia

204

Do przychodów z tytułu umorzenia udziałów zaliczamy nadwyżkę wynagrodzenia z tytułu ich zbycia nad wydatkami na ich nabycie.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2014 roku nrIPTPB3/423-2/14-4/IR.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca osoba fizyczna wraz z inną osobą fizyczną planuje utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po utworzeniu Spółki planuje się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, które zostanie pokryte przez wniesienie części udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (Spółka 2), należących do Wnioskodawcy. W wyniku wniesienia do Spółki udziałów w Spółce 2, Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki 2. Z transakcją nie będzie związana żadna zapłata w gotówce. Następnie dojdzie do kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego, które zostanie pokryte przez wniesienie części udziałów w Spółce 2 należących do innej niż Wnioskodawca osoby fizycznej. W wyniku wniesienia do Spółki udziałów w Spółce 2, Spółka zwiększy ilość udziałów w Spółce 2 ponad otrzymane wcześniej udziały dające bezwzględną większość praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki 2. Z transakcją nie będzie związana żadna zapłata w gotówce. Po dokonaniu przedstawionych wyżej operacji, Spółka może zbyć w celu umorzenia część udziałów w Spółce 2. Umorzenie nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego, o którym mowa w art. 199 Kodeksu spółek handlowych za wynagrodzeniem.

Wnioskodawca rozważa alternatywnie inne zdarzenie przyszłe. Po utworzeniu Spółki planuje się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, które zostanie pokryte przez jednoczesne wniesienie części udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 2) podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, należących do Wnioskodawcy, która to część udziałów będzie reprezentować bezwzględną większość praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki 2 oraz części udziałów w Spółce 2 należących do innej niż Wnioskodawca osoby fizycznej. W wyniku jednoczesnego wniesienia przez Wnioskodawcę oraz inną osobę fizyczną do Spółki udziałów w Spółce 2, Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki 2. Z transakcją nie będzie związana żadna zapłata w gotówce. Wnioskodawca oraz inna osoba fizyczna obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do ilości udziałów w Spółce 2, wnoszonych przez każdego z nich do Spółki. Po dokonaniu przedstawionej wyżej operacji, Spółka może zbyć w celu umorzenia część udziałów w Spółce 2. Umorzenie nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem. Czy w okolicznościach opisanych powyżej zdarzeń Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego) udziałów w Spółce 2 w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w Spółce 2?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, gdyż uznał, że do opisanej sytuacji niemoże mieć zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten miałby zastosowanie w przypadku odpłatnego zbycia udziałów podmiotowi trzeciemu. Natomiast w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.