Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23) , TRANSPORT

10 kwietnia 2019

Umowy leasingu zawarte przed 1 stycznia 2019 roku a otrzymanie samochodów po 31 grudnia 2018 roku

239

W przypadku podpisania przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem umów leasingu przed dniem 1 stycznia 2019 roku, a w przypadku otrzymania samochodów osobowych będących przedmiotem tych umów leasingu po dniu 31 grudnia 2018 roku lub braku numeru VIN pojazdu samochodowego będącego przedmiotem umowy leasingu w podpisanych umowach, który to numer będzie znany dopiero po dniu 31 grudnia 2018 roku - nie będzie miał zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 47a) ustawy o PIT - w brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 1 marca 2019 roku, nr 0114-KDIP3-1.4011.657.2018.1.IF.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej, która jest niezależnym dealerem pojazdów samochodowych (samochodów osobowych). Przedmiotem działalności gospodarczej spółki komandytowej jest m.in. sprzedaż oraz wynajem pojazdów samochodowych (samochodów osobowych). Spółka komandytowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej m.in. zawiera umowy leasingu operacyjnego samochodów. W przypadku niektórych umów leasingu zawieranych przed dniem 1 stycznia 2019 roku, do otrzymania pojazdu samochodowego będącego przedmiotem umowy leasingu dojdzie dopiero po dniu 31 grudnia 2018 roku.

Stanowisko Dyrektora

Zasady opodatkowania stron umowy leasingu, reguluje rozdział 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 23a pkt 1 ww. ustawy, ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów. Z kolei pkt 2 ww. artykułu stanowi, że ilekroć w rozdziale jest mowa o podstawowym okresie umowy leasingu – rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

W świetle art. 23b ust. 1 ww. ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

  1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

  2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

  3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej um...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.