Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

3 marca 2015

Umowa zlecenia zawarta z przedsiębiorcą poza jego działalnością gospodarczą

201

Jestem księgową zatrudnioną na umowę o pracę, dodatkowo zawarłam umowę zlecenie z innym podmiotem oraz zastanawiam się nad założeniem działalności gospodarczej. Przedmiotem wszystkich świadczonych przeze mnie usług są usługi księgowe. Czy zawartą umowę zlecenie powinnam zakwalifikować jako usługę świadczoną w ramach prowadzonej działalności?

ODPOWIEDŹ

Jeśli umowa zlecenia nie została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody uzyskane z tego tytułu należy zakwalifikować do osiągniętych w ramach umowy zlecenia.

UZASADNIENIE

Prawidłowe ustalenie źródła przychodów jest kluczowe dla właściwego obliczenia podstawy opodatkowania i podatku dochodowego. Ustawodawca, co do zasady, dał możliwość podatnikowi wyboru formy opodatkowania i ustalenia źródła przychodów. W szczególnej sytuacji jest podatnik, który zawrze umowę zlecenia, której zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Pojawia się wówczas pytanie, do którego ze źródeł przychodów należy zaliczyć zawartą umowę zlecenia?

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako jedne ze źródeł przychodów wymienia działalność wykonywaną osobiście np. świadczenie usługi w ramach umowy zlecenia oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednocześnie w art.13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazane jest, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście nie uważa się przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynika z tego, że o ile podatnik zawrze, w ramach prowadzonej działalności, umowę nie może jej zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Zaznaczyć również należy, że nie można uzyskanego przychodu przyporządkować do dwóch różnych źródeł. Jednak aby uznać, że dana czynność jest wykonana w ramach działalności gospodarczej to zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych musi być ona działalnością zarobkową prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1.

Jeśli jednak odp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.