Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

17 stycznia 2012

Ujawnienie zakończenia modernizacji budynku z opóźnieniem

199

Mam problem z „ujawnieniem” modernizacji budynku stanowiącego środek trwały. Nasza firma posiada budynek, który 4 lata temu (tj. w roku 2008) podlegał modernizacji. Na koniec 2008 roku pracownik techniczny zapomniał przekazać dokument OT (stwierdzający zakończenie prac modernizacyjnych i oddanie budynku do ponownego użytkowania), w wyniku czego w księgach modernizacja nie powiększyła wartości początkowej środka trwałego i nie była naliczana amortyzacja. Błąd wykryto dopiero w grudniu 2011 roku. Jak podatkowo liczyć amortyzację po przyjęciu w grudniu 2011? Czy trzeba skorygować CIT za lata poprzednie? Jak bilansowo liczyć amortyzację?

Odpowiadając na powyższe pytania należy rozważyć oddzielnie przepisy prawa podatkowego jak i bilansowego.

• Prawo podatkowe

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione przez czytelnika pytania w zakresie prawa podatkowego, należy powiązać ze sobą kilka przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

I tak, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1” wspomnianej ustawy. Ponadto zgodnie z art. 16a ust 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. I dalej, stosownie do art. 16g ust. 13 ustawy o CIT, „jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k ustawy o CIT, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e ustawy o CIT, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór, suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (patrz art. 16h ust. 1 pkt 1).

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż na gruncie prawa podatkowego, wydatki na ulepszenie (modernizację) środka trwałego, zwiększają jego wartość początkową, stanowiącą podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały ulepszono (decydująca powinna być data oddania do użytkowania modernizowanego budynku, ujęta w dokumencie OT).

Podatnicy mają obowiązek ustalania wysokości kosztów podatkowych (w tym odpisów amortyzujących) zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach podatkowych. W przypadku stwierdzenia błędów przy ustalaniu wysokości kosztów podatkowych, podatnik ma prawo dokonać korekty na podstawie przepisu art. 81 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie, z którym skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie skorygowanych deklaracji wraz z dołączonym pismem wyjaśniającym. Dokonując korekty zeznań podatkowych należy mieć na uwadze terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych, które są określone w art. 70 par 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Z treści przedstawionego pytania wynika, iż spółka dokonała ulepszeń środków trwałych, jednak nie podwyższyła wartości ulepszonego środka trwałego w momencie zakończenia prac modernizacyjnych, a błąd ten wykryto w latach następnych. W takim przypadku, podatnik powinien dla celów podatkowych ująć wartość...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.