Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

3 stycznia 2015

Udokumentowanie prawa do ulgi w podatku dochodowym z tytułu nabycia nowych technologii

184

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Dochód wyliczam w oparciu o zapisy w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W działalności gospodarczej, którą prowadzę wykorzystuję na podstawie nabytej licencji systemy informatyczne sterujące procesem technologicznym. W związku z tym czy z tytułu nabycia niniejszej licencji będę mógł skorzystać z ulgi na nabycie nowych technologii. W jaki sposób powinienem udokumentować prawo do skorzystania z powyższej ulgi?

ODPOWIEDŹ

W celu udokumentowania prawa do skorzystania z ulgi na nabycie nowoczesnych technologii winien Pan posiadać opinię niezależnej jednostki naukowej, która poświadczy, że nabyta technologia nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Ponadto powinien Pan również posiadać dowody potwierdzające poniesienie wydatki na nabycie nowej technologii, które po pierwsze zostały uwzględnione w wartości początkowej i po drugie tylko w części w jakiej zostały one zapłacone podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub roku następującym po tym roku. Posiadając powyższe dowody będzie Pan mógł skorzystać z przedmiotowej ulgi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 26c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) od podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. W myśl ust. 2 (art. 18b ust. 2 updop) powyższego artykułu za nowe technologie w rozumieniu ust. 1 uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz.615). Nie będzie stanowić zatem opinii w rozumieniu niniejszych przepisów pismo wystawione przez sprzedawcę stwierdzające, że nabyty środek trwały lub wartość niematerialna i prawna zostały wytworzone i są używane na świecie nie dłużej niż 5 lat. Niniejszy artykuł nie precyzuje, czy powyższą opinię podatnik powinien posiadać w oryginale i czy adresatem tej opinii winien być tylko podatnik, czy też sprzedawca takiej technologii, który postarał się o taka opinię może jej kopię dołączać do faktury, tak aby nabywca mógł skorzystać na jej podstawie z ulgi na jej nabycie. Takie stanowisko (że nie musi to być oryginał opinii) zaprezentował w interpretacji Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w dniu 27 listopada 2007 roku, sygn. Nr IUS.PO/423/4/EK/2006. Przez jednostkę naukową w rozumieniu powyższej ustawy należy rozumieć jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe tj.:

  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

  • instytuty badawcze,

  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  • Polską Akademię Umiejętności,

  • inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a–e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226).

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie prawa do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2 w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystania z tych praw – art. 26c ust. 2a w/w ustawy (art. 18b ust. 2a updop). Oznacza to, że podatnik może korzystać z nowoczesnej technologii, także w oparciu o umowę licencyjną. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest, zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu (art. 18b ust. 4 updop), kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawny...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.